Selamat Datang Ke Laman Titisan Embun

Ya Allah..tambahkan kepadaku ilmu yang berguna, rezeki yang dilimpahkan dari sumber yang halal...amin

Sunday, May 1, 2011

Soalan Sejarah Pertengahan Tahun Tingkatan 5

Kertas 2

Bahagian A
[40 Markah]

Jawab semua soalan

1. Rajah berikut berkaitan dengan sistem perundangan kerajaan Melayu di Tanah Melayu sebelum penjajah Barat.


a) Nyatakan dua undang-undang tidak bertulis.
i. ____________________________________________________________________________________________________________________________________
ii. ____________________________________________________________________________________________________________________________________
[2 markah]
b) Senaraikan dua undang-undang bertulis.
i. ____________________________________________________________________________________________________________________________________
ii. ____________________________________________________________________________________________________________________________________
[2 markah]
c) Berikan dua bukti pengaruh Islam dalam sistem perundangan kerajaan Melayu.
i. ____________________________________________________________________________________________________________________________________
ii. ____________________________________________________________________________________________________________________________________
[2 markah]
d) Apakah perkara yang terkandung dalam undang-undang kerajaan Melayu?
i. ____________________________________________________________________________________________________________________________________
ii. ____________________________________________________________________________________________________________________________________
[2 markah]
e) Pada pandangan anda, apakah kepentingan undang-undang dalam kehidupan manusia?
i. ____________________________________________________________________________________________________________________________________
ii. ____________________________________________________________________________________________________________________________________
[2 markah]
2. Rajah berikut berkaitan dengan kemunculan semangat nasionalisme di Asia Tenggara.


a) Apakah X dan Y?
X : _____________________________________________________________________
Y : _____________________________________________________________________
[2 markah]

b) Bagaimanakah sistem pendidikan dapat membangkitkan semangat nasionalisme?
i. ____________________________________________________________________________________________________________________________________
ii. ____________________________________________________________________________________________________________________________________
[2 markah]
c) Senaraikan dua buah karya kesusasteraan yang membangkitkan semangat nasionalisme di Asia Tenggara.
i. __________________________________________________________________
ii. __________________________________________________________________
[2 markah]
d) Nyatakan dua pengaruh luar yang mempengaruhi kemunculan nasionalisme di Asia Tenggara.
i. __________________________________________________________________
ii. __________________________________________________________________
[2 markah]
e) Andaikan anda seorang pengerusi persatuan sejarah di sekolah. Cadangkan dua aktiviti persatuan yang boleh memperkukuh semangat nasionalisme dan patriotisme dalam kalangan warga sekolah anda.
i. ____________________________________________________________________________________________________________________________________
ii. ____________________________________________________________________________________________________________________________________
[2 markah]
3. Pada 8 Februari 1946, Vyner Brooke telah mengisytiharkan penyerahan Sarawak kepada British. Pengisytiharan ini menimbulkan bantahan penduduk tempatan di Sarawak.
a) Mengapakah Vyner Brooke bertindak sedemikian?
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
[1 markah]
b) Senaraikan dua persatuan yang menentang penyerahan Sarawak kepada British.
i. ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ii. ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
[2 markah]
c) Mengapakah penduduk tempatan Sarawak menentang penyerahan ini?
i. ____________________________________________________________________________________________________________________________________
ii. ____________________________________________________________________________________________________________________________________
[2 markah]
d) Bagaimanakah masyarakat tempatan menentang penyerahan tersebut?
i. ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ii. ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
iii. ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
[3 markah]
e) Pada pandangan anda, mengapakah penentangan tersebut gagal?
i. ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ii. ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
[2 markah]
4. Undang-Undang Tubuh Kerajaan Johor atau Perlembagaan Negeri Johor telah diperkenalkan pada tahun 1895.
a) Siapakah yang memperkenalkan undang-undang tubuh tersebut?
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
[1 markah]
b) Apakah tujuan undang-undang tubuh tersebut diperkenalkan?
i. ____________________________________________________________________________________________________________________________________
ii. ____________________________________________________________________________________________________________________________________
[2 markah]
c) Berdasarkan undang-undang tubuh tersebut, nyatakan dua syarat penabalan seorang sultan.
i. ____________________________________________________________________________________________________________________________________
ii. ____________________________________________________________________________________________________________________________________
[2 markah]
d) Nyatakan bidang kuasa Majlis Mesyuarat Kerajaan berikut berdasarkan undang-undang tubuh tersebut.
i. Majlis Negeri : ____________________________________________________________________________________________________________________________________
ii. Jemaah Menteri : ____________________________________________________________________________________________________________________________________
[2 markah]
e) Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, apakah kepentingan perlembagaan kepada negara kita?
i. ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ii. ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
iii. ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
[3 markah]
Bahagian B
[60 Markah]

Jawab tiga soalan sahaja


5. a) Terangkan faktor perkembangan:
i. kerajaan Agraria [6 markah]
ii. kerajaan Maritim [6 markah]

b) Buktikan bahawa kedua-dua kerajaan tersebut saling bergantungan atau saling melengkapi antara satu sama lain. [4 markah]

c) Berdasarkan pengkajian anda terhadap kedua-dua kerajaan tersebut, nyatakan iktibar yang boleh dijadikan panduan untuk mencapai kejayaan negara dan bangsa Malaysia. [4 markah]

6. Dari tahun 300 M. Hingga 610 M., masyarakat Arab hidup pada zaman yang dikenali sebagai Jahiliah.

a) Mengapakah masyarakat pada zaman tersebut dikenali sebagai masyarakat Arab Jahiliah? [4 markah]

b) Terangkan ciri-ciri kehidupan masyarakat Arab Jahiliah. [10 markah]

c) Bagaimanakah pengamalan ciri-ciri kehidupan masyarakat Arab Jahiliah menghalang pembentukan masyarakat bermoral? [6 markah]
Ciri-ciri Negara dan Bangsa
• Negara
• Bangsa
• Kerajaan
• Perlembagaan

7. (a) Berdasarkan rajah di atas, terangkan keempat-empat ciri negara dan bangsa.
[8 markah]
(b) Jelaskan pembentukan Negara dan bangsa oleh tokoh-tokoh di bawah:
i. Count Camilio Benso di Cavour (Itali) [4 markah]
ii. Otto Eduard von Bismark (Jerman) [4 markah]

(c) Negara kita Malaysia dibentuk tanpa pertumpahan darah.
Jelaskan pernyataan di atas berdasarkan pengetahuan sejarah anda. [4 markah]
8. Jadual berikut berkaitan dengan perkembangan politik di Negara kita sebelum merdeka.

Tarikh Peristiwa
1 Februari 1948 British membentuk Persekutuan Tanah Melayu

a) Terangkan faktor British mengambil tindakan di atas. [10 markah]
b) Jelaskan tuntutan orang Melayu semasa proses pembentukan persekutuan tersebut.
[4 markah]

c) Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, apakah kepentingan Persekutuan Tanah Melayu 1948 dalam pembentukan Negara dan bangsa Malaysia? [6 markah]

9. a) Apakah maksud pakatan murni? [2 markah]

b) Terangkan usaha penduduk pelbagai kaum mengadakan pakatan murni sehingga Tanah Melayu mencapai kemerdekaan. [10 markah]

c) Semangat kerjasama dan toleransi dalam pakatan murni perlu dihayati dan diamalkan oleh rakyat Malaysia.
i. Pada pendapat anda, mengapakah semangat tersebut perlu dihayati dan diamalkan? [4 markah]
ii. Cadangkan empat cara untuk mengekalkan penghayatan dan pengamalan semangat tersebut oleh warga Malaysia. [4 markah]

No comments: